Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Autowas- en poetsbedrijf: One2wash B.V. Noord-Holland


1.2 Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het Autowas- en poetsbedrijf.


1.3 Voertuig: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst van het Autowas- en poetsbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Autowas- en poetsbedrijf op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.


2.2 Op verzoek van Client zal kosteloos een kopie van deze algemene voorwaarden worden verstrekt.


2.3 Deze algemene voorwaarden bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand van Autowas- en poetsbedrijf en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.


2.4 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden die eventueel door Cliënt worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Autowas- en poetsbedrijf hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de cliënt van de hand.


2.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen het Autowas- en poetsbedrijf en Cliënt.


2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 3 Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de Autowas- en poetsstraat te informeren naar het juiste gebruik ervan.

Artikel 4 Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden bij de ingang van de Autowas- en poetsstraat en dient de aanwijzingen op te volgen die door (een medewerker) van het Autowas- en poetsbedrijf mondeling of middels gebaren worden gegeven.

Artikel 5 Geschiktheid van het voertuig, bijzonderheden
5.1. Het voertuig van Cliënt is alleen geschikt voor de Autowas- en poetsstraat als het voldoet aan de volgende eisen:
a. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het Autowas- en poetsbedrijf is aangegeven dat de wasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld met een soft top of minder dan 4 wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
b. De op de Autowas- en poetsstraat aangegeven maximum-afmetingen (hoogte-breedte-lengte) mogen niet worden overschreden.
c. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die tijdens de verkregen dienst losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en /of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, siertrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen loszitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten, toch loszitten.

5.2. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf om advies te vragen zonder dat deze medewerker de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt. Cliënt dient bijzonderheden (bv. modificaties of meerdere schaden) voorafgaand aan de was- of poetsbehandeling bij een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf te melden.

Artikel 6 Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag Cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt mag niet verwachten dat vet, teer en krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 7 Wasboxen
Het gebruik van zogenoemde wasboxen van het Autowas- en poetsbedrijf is geheel voor risico van Cliënt. Het Autowas- en poetsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig van Cliënt die is ontstaan door het gebruik van de Wasbox.

Artikel 8 Binnenreiniging
Het Auto- en poetsbedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken (waaronder lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren) van Cliënt en/of derden die zich in het voertuig bevinden. Cliënt is ook zelf verantwoordelijk voor eventueel loszittende delen van het dashboard en andere binnenpanelen van het voertuig.

Artikel 9 Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals Cliënt redelijkerwijs mocht verwachten, dient Cliënt een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf onverwijld aan te spreken. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het Autowas- en poetsbedrijf gegrond verklaard, dan heeft Cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen met gebruikmaking van een wasprogramma dat door het Autowas- en poetsbedrijf wordt gekozen.

Artikel 10 Schade
10.1 Het Autowas- en poetsbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade of gederfde winst.

10.2. Het Autowas- en poetsbedrijf is slechts aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door aantoonbare fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikt (was)middel of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4500,00 exclusief btw behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

10.3 Cliënt is aansprakelijk voor schade bij eigen voertuig, bij het Autowas- en poetsbedrijf of bij andere gebruikers, wanneer Cliënt instructies niet opvolgt en of een ongeschikte dienst laat uitvoeren aan zijn voertuig.

10.4 Schade, waarvoor cliënt meent dat het Autowas- en poetsbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein van de het Autowas- en poetsbedrijf, maar in ieder geval binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het Autowas- en poetsbedrijf te worden gemeld.

10.5 Het Autowas- en poetsbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het Autowas- en poetsbedrijf geen verzoek tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het Autowas- en poetsbedrijf.

10.6 Indien Cliënt van mening is dat het Autowas- en poetsbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het Autowas- en poetsbedrijf te hebben gericht), wenden tot een door het Autowas- en poetsbedrijf aangewezen schade expertisebedrijf. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan het schade expertisebedrijf een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de aansprakelijkheid van het Autowas- en poetsbedrijf. Cliënt en het Autowas- en poetsbedrijf volgen de conclusie van deze schaderapportage op. Dit schaderapport zal bindend zijn, tenzij de meeste gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over vermeende aansprakelijkheid van het Autowas- en poetsbedrijf te vragen.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is het Autowas- en poetsbedrijf niet aansprakelijk voor directe schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een tekortkoming die het Autowas- en poetsbedrijf niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval dat het Autowas- en poetsbedrijf door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

Artikel 12 Weigeren van klanten
Het Autowas- en poetsbedrijf kan een (potentiële) Cliënt weigeren indien zijn voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1 Cliënt gaat bij acceptatie van offerte en/of bij het sluiten van een overeenkomst akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door het Autowas- en poetsbedrijf.

13.2 De persoonsgegevens van Cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier) worden door het Autowas- en poetsbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de wet op Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp).

13.3 Aan de hand van deze verwerking kan het Autowas- en poetsbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens cliënt nakomen, Cliënt een optimale service verlenen, hen tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld ten behoeve van direct marketingactiviteiten.

13.4 Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailingactiviteiten wordt het eventueel door Cliënt bij het Autowas- en poetsbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

13.5 Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
Geschillen naar aanleiding van rechtshandelingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

One2Wash
Wasprogramma's

Wasprogramma

HET BESTE!

 • WASSEN
 • VELGEN
 • WALL OF FOAM
 • BODEM WASSEN
 • WAX
 • POLISH
 • LAK PANTSER
 • DROGEN
 • GRATIS STOFZUIGEN
zonder waspas 20,00 met waspas 16,00
Wasprogramma

BETER

 • WASSEN
 • VELGEN
 • WALL OF FOAM
 • WAX
 • POLISH
 • DROGEN
 • GRATIS STOFZUIGEN
zonder waspas 17,00 met waspas 15,00
Wasprogramma

BASIS

 • WASSEN
 • VELGEN
 • DROGEN
 • GRATIS STOFZUIGEN
zonder waspas 12,00 met waspas 11,00
Let's do
it green.

One2Wash Investeert

In groene energie


Sinds kort zijn er ruim 1300 zonnepanelen geplaatst op het dak. Hierdoor wassen wij met eigen energie. De panelen op het dak van One2Wash wekken vanaf de eerste minuut dat ze aangesloten zijn stroom op. Niet alleen jouw auto blinkt weer, maar ook milieutechnisch ben je goed bezig! De zonnepanelen op het dak zorgen er onder andere voor dat de wasstraat energie neutraal werkt. De wasshampoos zijn biologisch afbreekbaar en het water wordt hergebruikt. Kort gezegd: Let’s do it green!